COVID-19 UK: In these difficult times, Monitor Audio products will still be available through our partner webstores. Click here to use our retailer finder.

Bronze AMS Dolby Atmos? Enabled Speaker

Bronze AMS Dolby Atmos? Enabled Speaker


Dolby Atmos o?ywia ?cie?ki d?wi?kowe, otaczaj?c s?uchacza ruchomym d?wi?kiem p?yn?cym z ?ywym trójwymiarowym realizmem. Po umieszczeniu naszego modu?u Atmos na jednej z naszych pozosta?ych kolumn z serii Bronze do?wiadczysz nowego ?wiata d?wi?ków.

Wykończenia
Zastosowania

Nasz pierwszy modu? z obs?ug? Dolby Atmos wyposa?yli?my w 25-milimetrowy przetwornik wysokotonowy C-CAM Gold ze zoptymalizowanym falowodem i 4-calowy przetwornik nisko- ?redniotonowy C-CAM, które zapewniaj? u?ytkownikom niezapomnian? rozrywk?.

Dzi?ki Dolby Atmos d?wi?ki nie s? ju? ograniczone do kana?ów, ale mo?na je precyzyjnie umieszcza? i przemieszcza? w przestrzeni trójwymiarowej. Nowe wra?enie wysoko?ci zanurza s?uchacza w akcji, tworz?c pe?n? atmosfer? d?wi?kow?, realistycznie przedstawiaj?c obiekty poruszaj?ce si? nad s?uchaczem.

System Dolby Atmos renderuje wszystko, od dialogów filmowych po ?yw? akcj? z zadziwiaj?c? klarowno?ci?, bogactwem szczegó?ów i g??bi?. Wszystkie te elementy sk?adaj? si? na d?wi?k, który zachwyci Twoje zmys?y. G?o?nik skierowany do góry zosta? zaprojektowany tak, aby mo?na go by?o ustawi? na naszych kolumnach Bronze 50 i Bronze 200. Poniewa? ma tak? sam? powierzchni? podstawy, mo?na go równie? sparowa? z naszymi g?o?nikami Silver 50 i Silver 200, a dodatkowo mo?e by? u?ywany jako g?o?nik górny w zestawie kina domowego (bez funkcji Atmos).

?


?

Cechy produktu

  • Flagowy przetwornik wysokotonowy Monitor Audio C-CAM Gold Dome z nowym zoptymalizowanym falowodem pozwala na ?cis?e kontrolowanie kierunkowo?ci tweetera w celu maksymalizacji odbi? d?wi?ku od sufitu przy jednoczesnym zminimalizowaniu d?wi?ku skierowanego bezpo?rednio do s?uchacza, tworz?c niewiarygodnie realistyczne i przekonuj?ce, umieszczone wysoko ?ród?o d?wi?ku
  • Zatwierdzony przez Dolby Atmos? modu? dodatkowy s?u??cy do odbijania d?wi?ku od sufitu w systemie kina domowego w celu stworzenia dodatkowego wymiaru sceny d?wi?kowej
  • Zaprojektowane by doskonale wkomponowa?y si? w dowolny system AV ustawione na kolumnach Bronze 50 lub Bronze 200
  • Mo?na je ustawia? bezpo?rednio na przednich lub tylnych g?o?nikach u?ywaj?c dwóch, b?d? czterech modu?ów Dolby Atmos?
  • Obudowa zamkni?ta – zapewnia odpowiedni? jako?? brzmienia nawet przy ustawieniu blisko ?ciany b?d? w ograniczonej przestrzeni
  • Dedykowane otwory u?atwiaj? monta? bezpo?rednio na ?cianie (* po monta?u na ?cianie modu? nie pracuje zgodnie z technologi? Dolby Atmos?)
  • Dyskretny dizajn umo?liwia u?ycie modu?ów jako samodzielnych górnych g?o?ników surround
  • Taka sama powierzchnia podstawy umo?liwia ich stosowanie wraz z modelami Silver 50 i Silver 200 dzi?ki czemu mo?na je zastosowa? w systemach AV opartych o kolumny z serii Silver
Konstrukcja

2-dro?na

Pasmo przenoszenia (-6dB)

120 – 25,000 Hz (w wolnym polu)
105 – 30,000 Hz (w pokoju)

Skuteczno?? (2.83v @ 1m)

86 dB

Nominalna impedancja

8 ohms

Impedancja minimalna

4 ohms

Maks. SPL

107 dBA (para)

Moc (RMS)

60 W

Rekomendowana moc wzmacniacza

10 — 60 W

Uk?ad basu

Obudowa zamkni?ta

Punkty podzia?u zwrotnicy

2,500 Hz

Przetwornik

1 x 4" C-CAM nisko/?rednio-tonowy
2 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter z falowodem UD Waveguide

Wymiary (z maskownic? i terminalami (W x S x G))

152 x 166 x 242?mm

Wymiary (z wysi?gnikami, stopami i kolcami (W x S x G))

N/A

Waga (szt.)

2.5 kg

Jednostka sprzeda?y

Para

Filmy dotycz?ce produktów
Powi?zane produkty
宜家zw视频